حرم شاه‌عبدالعظيم حسني
شاه‌عبدالعظيم يا عبدالعظيم حسني مجموعه آرامگاهي يکي از نوادگان حسن بن علي است که در شهر ري (در جنوب تهران) قرار دارد. اين آرامگاه با آرامگاه امامزاده حمزه و امامزاده طاهر از قرن سوّم تاکنون، يکي از مشهورترين اماکن زيارتي ايران بوده است. مطابق زيارتنامه‌اي که در آرامگاه قرار دارد عبدالعظيم فرزند علي فرزند حسين فرزند زيد فرزند حسن مجتبي بوده است. همچنين در برخي منابع نسب عبدالعظيم به اين شکل است: عبدالعظيم پسر عبدالله پسر علي پسر حسن پسر زيد پسر حسن‌المجتبي پسر علي بن ابيطالب.
نظرات کاربران
UserName