تصوير گنبد حرم امام حسين عليه السلام
آخرين بازسازي ساختمان آرامگاه حسين بن علي در سال ??? قمري که توسط عضدالدوله ديلمي از آل بويه به سرانجام رسيد. اين آرامگاه داراي گنبدي بر بالاي قبر حسين بن علي است. ساختمان اصلي آن همچنان باقي مانده و آتش سوزي سال ??? قمري بر اثر افتادن شمع، تنها تزيينات داخلي آن را از بين برد ولي چون در ساختمان اصلي آرامگاه و ستونها چوب بکار نرفته بود، برپا ماند. در حقيقت بناي اصلي آرامگاه حسين بن علي از آثار معماري آل بويه مي‌باشد. پس از آن تا به امروز در آرامگاه حسين بن علي تعميرات و تزيينات زيادي صورت گرفته‌است. به نظر مي‌رسد از آخرين تعميرات اساسي حرم، تعمير ايوان طلا و نسب ستونهاي مرمر بجاي ستونهاي چوبي براي آن بوسيله يکي از تجار و معدن‌داران ايراني در سال ???? قمري (???? خورشيدي) مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName