چند ماهي قرمز
"تجارت ماهي قرمز مدت هاست که در دوره زماني ?? اسفند تا ?? فروردين شکل ميگيرد تجارتي که محصول آن هيچ ريشه اي در تاريخ باستاني عيد نوروز ايراني ندارد. ?? سال پيش به همراه ورود چاي به ايران ماهي قرمز نيز که سمبل عيد چيني است به سفره هاي هفت سين مراسم عيد نوروز ايران وارد شد. البته با کمي تفاوت و آن اينکه در عيد چيني ماهي قرمز را رها مي کنند تا زندگي جريان يابد و ما ماهي قرمز را اسير تنگ بلورين ميکنيم تا همزمان با رشد سبزه هاي سفره هايمان و باروري زمين هر روز او را به مرگ نزديک و نزديک تر کنيم. هر سال ايام عيد ? ميليون قطعه ماهي مي ميرند. ? ميليون قطعه ماهي قرمز به خاطر رنگ و لعاب سفره هفت سين، به خاطر هيچ و عجيب نيست اگر بدانيم در صورتيکه ايراني ها از خريد ماهي قرمز منصرف شوند اين تجارت سياه روزي پايان خواهد يافت.
"
نظرات کاربران
UserName