چند ماهي قرمز در حال پريدن از تنگ آب به مونيتور لب تاپ
شرايط نگهداري ماهي قرمز: ماهي هاي قرمز در درجه حرارت بالاي 25 سانتي گراد آسيب پذير هستند، تغييرات ناگهاني دما نيز مي تواند باعث مرگ ماهي شوددر نگهداري ماهي قرمز سطح آب داراي اهميت بيشتري نسبت به حجم آب مي باشد تا اکسيژن مورد نياز ماهي در آب حل شود. دستکاري ماهي باعث آسيب ديدن پوشش سطحي ماهي شده و ماهي را نسبت به باکتريهاوانگلهاي آب ، حساس و آسيب پذيرمي سازد. ماهي هاي قرمز کوچک نيز همانند ساير حيوانات يا گياهان احتياج به نور خورشيد دارند. محل نگهداري آنها بايد به گونه اي باشد که تغيير روز و شب در آن احساس شود. هرگز آنها در زير نور آفتاب مستقيم و شديد قرار ندهيد.
نظرات کاربران
UserName