ده تلفني كه هيچوقت از ياد نمي روند
تلفن شما خيلي گران است . اين يك واقعيت است. اما به محض خواندن اين متن ، احساس بهتري خواهيد داشت، به ما اعتماد كنيد.10 تلفني كه هيچوقت از ياد نمي روند، يا هيچوقت به دست بچه تان نمي دهيد، از ترس اينكه روي آن تركي بيفتد، حتي نسل به نسل هم چنين كاري نمي كنند.
نظرات کاربران
UserName