خستگي سد راه موفقيت نيست
پرنده با پشتكار و استقامت موفق به ساختن سرپناه مي شود. اين ها زيبايي هايي است در طبيعت که اگر درست به آن ها نگاه کنيم مانند يک معلم بهترين درس ها را در باره ي نحوه ي زندگي برايمان خواهد داشت. زندگي که بايد با اراده و پشتکارمان انرا بسازيم.خستگي سد راه موفقيت نيست. طبيعي است که مشکلات خسته مان کند اما اگر بخاطر خستگي از ادامه ي راه باز منصرف شويم ، لذت لحظات پيروزي را نخواهيم چشيد
نظرات کاربران
UserName