طراحي باغ شناور براي پروژه Physalia
اين تصاوير نشان دهنده طرح معمار وينسنت کالب بات براي پروژه "Physalia" به معني نمونه هاي معماري است که هدف آن چشم انداز رفع نياز به منابع آب است. اين باغ شناور، نيمي آبزي و نيمي خاکي بوسيله آب پاک وقابل شرب ايجاد شده است.
نظرات کاربران
UserName