پروژه صندلي تخت، طرحي جالب براي يک صندلي
طراحي محصول توسط Sara Paculdo، که در حال حاضر در کاليفرنيا است انجام گرفته است. ترکيبي از تکنيک هاي صندلي که توسط مشتري و به تناسب نياز وي مونتاژ مي شود.
نظرات کاربران
UserName