تصاوير محيط کاري شرکت فيس بوک
اين بار محيط کاري فيس بوک، معروف ترين شبکه هاي اجتماعي واقع در پالو آلتو ، کاليفرنيا که توسط استوديو طراحي O+A ساخته شده است را مشاهده مي کنيد.
نظرات کاربران
UserName