تصاوير محيط کاري شرکت گوگل
مرور تصاويري مروري بر دفاتر فعلي گوگل، واقع در کاليفرنيا و زوريخ سوئيس است، پيشرو در نوآوري و مبتني بر تحقيقات است.
نظرات کاربران
UserName