زن دادن شخص عزب
امام صادق (سلام خدا برایشان): هرکه عزبی را زن دهد در روز قیامت از جمله کسانی است که خداوند به او نظر می افکند
نظرات کاربران
UserName