تصاوير گرافيکي از سفره هفت سين
خوراكى هاى ويژه اي بر سفره هفت سين مى نشينند كه عبارتند از: سيب، سركه، سمنو، سماق، سير، سنجد و سبزى (سبزه) خوراكى هايى كه به نيت هاى گوناگون انتخاب شده اند:
سمنو: نماد زايش و بارورى گياهان است؛ سيب : هم نماد بارورى است و زايش؛ سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پيوند او با طبيعت است؛
سماق و سير: نماد چاشنى و محرك شادى در زندگى به شمار مى روند؛ غير از اين گياهان و ميوه هاى سفره نشين، خوان نوروزى اجزاى ديگرى هم دارد: تخم مرغ: نماد زايش و آفرينش است و نشانه اى از نطفه و نژاد؛ آينه: نماد روشنايى و راستي است و حتماً بايد در بالاى سفره جاى بگيرد: آب و ماهى: نشانه بركت در زندگى هستند و ماهى به عنوان نشانه ي اسفندماه بر سفره گذاشته مى شود و سكه: كه نمادى از امشاسپند شهريور (نگهبان فلزات) است و به نيت بركت و درآمد زياد انتخاب شده است.
نظرات کاربران
UserName