دنياي زودگذر و فاني،آخرت باقي و ابدي
نظرات کاربران
UserName