والپيپر سيب گاز زده شرکت APPLE
"لوئيس کرونس يکي از پژوهشگران شرکت امنيتي پاندا گفته است با توجه به افزايش محبوبيت توليدات شرکت اپل، احتمالاً در سال آينده تهديدات زيادي امنيت اين دسته از کاربران را نشانه خواهد رفت. به نقل از eSecurityPlanet، وي حفره هاي امنيتي سيستم عامل اپل را يکي از مهمترين دغدغه ها و نگراني هاي موجود در اين خصوص دانست و خاطرنشان کرد هکرها به خوبي مي دانند که با استفاده از اين باگ ها مي توان بدافزار منتشر نمود. در عين حال اين کارشناس امنيتي اظهار داشت به رغم شيوع بدافزارها، در سال 2011 نرخ رشد اين ابزار مخرب نزولي خواهد بود. در سال هاي گذشته اين نرخ 100 درصد بوده در حالي که در سال جاري ميزان افزايش توليد بدافزارها به 50 درصد رسيده است. وي همچنين شبکه هاي اجتماعي را مهمترين بستر شيوع ويروس در سال پيش رو دانست. لوئيس کرونس در بخش ديگري از سخنانش به ويروس¬هاي مخصوص تلفن¬همراه اشاره کرد و تعداد آنها را براي سال 2011 اندک و نه چندان قابل توجه ارزيابي نمود.
"
نظرات کاربران
UserName