دونالد داک
با گذر زمان، بازيگران ديگر ديزني، يک به يک پا به عرصه وجود گذاشتند. پس از ميکي ماوس، نوبت "دانلدداک" رسيد که از شخصيتي مستقل برخوردار شود. نام شخصيتي که صداي "دانلد داک" را تأمين ميکرد، "کلرنس نش" بود که دوستانش او را "داکي نش" ميناميدند. او پيش از کشف شدنش توسط ديزني، در يک شرکت توزيع شير کار ميکرد، و گهگاه کودکان را با تقليد صداي حيوانات سرگرم ميساخت. يکي از اين تقليدها تبديل به صداي بدخلق دانلدداک شد، و صداي "نش" را در سرتاسر دنيا زنده کرد. پس از آن "پلوتو"، "گوفي" و ... خلق شدند. به جاي "گوفي" هم "پينتو کولويگ" که زماني دلقک سيرک و يک نوازنده و شوخي پرداز بود، صحبت ميکرد.
نظرات کاربران
UserName