ميکي موس
ميکي موس اسم اصلي اين موش کوچک نبود! والت ديسني زمانيکه با همسرش ليليان در يک قطار بود، اين شخصيت کارتوني را طراحي مي‌کرد. او به همسرش گفت که اين موش را Mortimer Mouse صدا مي‌زند. اما ليليان اسم را دوست نداشت، پس والت ديسني اسم را به ميکي موس تغيير داد!
نظرات کاربران
UserName