گوفي و ميکي و دونالد
کارتون Mickey's Service Station به کارگرداني Ben Sharpsteen كه اولين بار در 16 مارس 1935 پخش شد، اولين کارتون کوتاه کمدي بود كه در آن گوفي و ميكي و دونالد در كنار هم حضور داشتند. اين آغاز سري فيلمهايي بود كه اين سه نفر با هم در آن حضور داشتند و سعي داشتند در اجراي کاري که به آنان واگذار شده بود با هم همکاري داشته باشند. هر چند بعدها از يکديگر جدا مي شدند، ولي در پايان انيميشن باز به يکديگر مي پيوندند تا نتايج کارهاي خود را با يکديگر در ميان بگذارند که البته شکست هايشان بيشتر از موفقيت هايشان بود.
نظرات کاربران
UserName