ميکي موس
"نخستين شخصيت معروف شرکت والت ديسني، يک موش کوچک و دوست داشتني بود به نام «ميکي موس».مجموعه ميکي موس سال هاست که توليد مي شود و هم اکنون نيز شخصيت محبوب نسل ديروز و امروز به شمار مي رود.جالب است بدانيم از ديرباز يهوديان را با نام «موش کثيف» مي شناختند. والت ديسني به کمک ميکي موس توانست در چند دهه کاري کند که اين واژه جاي خود را به «موش دوست داشتني» بدهد و ديگر کسي نمي توانست براي يهوديان تصور «موش کثيف» را داشته باشد.ميکي موس معصوم که همواره مورد تهاجم رقباي خود قرار مي گرفت و تنها به کمک زيرکي بر دشمنان پيروز مي شد، نمادي شد از معصوميت قوم يهود! که بايد تلاش کند با تنها سرمايه خود، يعني زيرکي، خود را از دست دشمنان جهاني رهايي دهد.
"
نظرات کاربران
UserName