گوفي و دونالد داک در رودخانه
فيلم Polar Trappers که اولين بار در 17 ژوئن 1938 توزيع شد، اولين فيلمي بود که دونالد داک و گوفي را به عنوان يک زوج نشان داد. اين انيميشن کوتاه آن زوج را صاحبان و شركاي شركت "Donald and Goofy Trapping Co " معرفي مي كند. آنها بيشتر از لوبياي کنسرو شده براي وعده هاي غذاييشان استفاده مي کردند. ميکي دوباره در فيلم The Whalers بازگشت که اولين بار در 19 اگوست 1938 پخش شد، اما اين آخرين فيلم کوتاه دهه ي 1930 بود که که اين سه را با هم نشان داد.
نظرات کاربران
UserName