ميني موس شاد
"در سپتامبر سال ???? مايکل آيزنر فرزند يک خانوادة يهودي ثروتمند اهل منهتن نيويورک بعد از مرگ والتر ديزني سکان رهبري کمپاني والت ديزني را به عهده گرفت، شروع به گماردن دوستان يهودي خود در پستهاي کليدي و مهم شرکت نمود و خيلي زود استوديو هاليوود که بوسيلة غيريهوديان اداره مي‌شد به دست يهوديان افتاد. همانطور که منتقد رسانه‌اي مايکل مدود‌، گفته “سازمان‌معروف ديزني که بوسيلة والترديزني تأسيس شده يک شرکت غيريهودي و همچنين پايگاه گرايشهاي مخالف يهود بود ولي هم اينک تقريباً تمام مقامات مهم آن يهودي هستند و تا سال ???? زماني که کل يهوديان ?/? درصد از جمعيت آمريکا را شاملمي‌شدند آنها ?/? درصد از اعضاء هيئت مديره شرکت را در اختيار داشتند.”
"
نظرات کاربران
UserName