ميکي سرگردان!
شخصيت ميكي‌ماوس طوري است كه هميشه چمدان سفيد در دست دارد كه ميكي‌ماوس در كارتون ضعيف نشان داده شده است و هر زمان كه به او ظلم مي‌شود چمدان خود را برمي‌دارد و از آنجا مي‌رود اما در نهايت اين ميكي‌ماوس ضعيف با زيركي به پيروزي مي‌رسد كه ميكي‌ماوس نماد همان يهود سرگردان است.
نظرات کاربران
UserName