هالووين يا روز مادر زمين
سي و يکم اکتبر يعني روز هالوين سال روز مادر زمين نماد برکت است. در اين روز گذشته هاي بسيار دور پيشينيان؛ انسانهاي زنده را در زنبيل ها گذاشته بعنوان قرباني به مادر زمين تقديم مي کردند و با اين تقديم در واقع آنها را زنده به گور کرده؛ مي کشتند. بنابراين رفته رفته اين شب مقدس کاتوليک به شب هالوين و يا شب ظهور ارواح شرير تغيير يافته است در چنين روزي براي دستيابي به برکت فراوان (دام و غله) اولين فرزند خانواده را قرباني ميکردند و باور داشتند که جادوگران سوار بر جاروي خود در آسمان به پرواز در ميآيند در اين ميان شيطان خود شيپور مي نوازد و ارواح شرير بر بلندي تپه ها با جادوگران به رقص و پايکوبي مي پردازند و در شب هاي مهتابي در زير نور زرد ماه؛ گربه هاي سياه ؛ خفاش ها و جن و پري هاي با آنها همراهي و همکاري مي کنند و همچنين اعتقاد داشتند که ارواح شرير همراه ارواح مقدسين در اين شب بيرون ميآيند. از اين رو براي پذيرايي از آنها سيب و گردو و بادام و غذا و نوشيدني در داخل سيني ها گذاشته تقديم ارواح مي کردند. هنگاميکه رومي ها فاتحانه بريتانياي کبير را تسخير کردند جشن شيطان پرستي را به انگلستان و بالاخره مهاجرين انگليسي اين جشن را با خود به آمريکا هديه آورند.
نظرات کاربران
UserName