کلاه جادوگر
بشر از ديرباز با شر و نيروهاي مرموز غيبي در حوزه نظر و عمل خويش روبرو بوده است و بويژه آن گاه که از تفکر الهي انبيا به دور بوده در هضم معرفتي عدل الهي در ساختار جهان و مواجهه با اين شرورپنداري دچار مشکل بوده است و از اين شرور يکي شيطان است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است،شيطان پرستي به مفهوم عام، در قالب جادو و جادوگري است که در طول تاريخ جادوگراني بوده اند که در پي رابطه با ارواح پليد و معامله با شيطان در جهت تسخير نيروهاي اهريمني بوده‌اند.
نظرات کاربران
UserName