خانه عنکبوت هاي شيطاني
"در آيه ي 41 سوره عنکبوت خداوند مي فرمايد:
(مثل الذين اتخذوا من دون ا... اولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتاً و ان اوهن البيوت لبيت العنکبوت لو کانوا يعلمون )؛ « مثل آنان که غير از خدا را دوستان خود گرفتند ، مثل عنکبوت است که خانه اي براي خود بنياد کرد و اگر بدانند ، سست ترين خانه ها ، خانه ي عنکبوت است » .
در اين آيه به صراحت عنکبوت را نماد کساني معرفي مي کند که با غير از خدا دوستي کرده و بر غير او تکيه مي نمايند . در اين آيه عنکبوت به واسطه ي خانه ي سست و ضعيفي که دارد ، نماد سستي ، بي بنياني و آسيب پذيري مي باشد . از اين دو نکته مي توان نتيجه گرفت که هر دوستي و ارتباطي که با غير خدا باشد ، سست و ضعيف و بي بنيان خواهد بود ، که عنکبوت و خانه عنکبوت و تارهاي او نماد اين دوستي و رابطه ي با غير خداست . در اکثر فرهنگ هاي جهان ، عنکبوت سمبل شيطان و نماد کارهاي شيطان مي باشد .ممکن است در برخي فرهنگهاي محدود از عنکبوت براي نمادهاي ديگري استفاده شود که بايد علت آن را نيز ريشه يابي نمود . در اکثر مناطق و ميان غالب فرهنگ ها عنکبوت نماد شيطان ، شيطنت ، روشهاي شيطاني ، ترس و وحشت ، شومي ، بي برکتي ، سستي و ضعف ، آسيب پذيري و ذلت مي باشد . عنکبوت از نمادهاي شيطان پرستان است."
نظرات کاربران
UserName