عنکبوت نماد شيطان پرستان
عنکبوت از نمادهاي شيطان پرستان است. گروه هايي مانند فراماسونر ها و شيطان پرستان، از شيطان پرستي به عنوان يک نماد براي مبارزه با اديان استفاده مي کنند . اعضاي اين گروه ها در واقع هيچ اعتقاد قلبي به مسايل فرازميني مانند خدا، فرشتگان، شيطان و … ندارند و معتقدند که تنها ماده وجود خارجي دارد. اعضاي اين گروه ها براي نشان دادن دشمني خود با مذاهب، از نماد هاي مختلفي که مربوط به شيطان پرستان باستان است، استفاده نموده و از آن براي نشان دادن بي اعتقادي خود به عالم آخرت بهره مي جويند.
نظرات کاربران
UserName