جک فانوسي
کدوهاي نارنجي رنگي که به اشکال مختلف بريده مي‌شوند و با شمعي در داخلشان، به عنوان فانوسهاي شب ‌هالووين در همه جا ديده مي‌شوند، جک فانوسي نام داشته و پيشينه اي سلتي دارند. بنا بر اين داستان، مردي به نام جک، محکوم شده بود تا پس از مرگ در دنيا سرگردان باشد. او فانوسي با کنده کاري بر روي ترب در دست داشت و به جک فانوسي معروف بود. هنوز هم در ايرلند و اسکاتلند اين فانوسها از ترب ساخته ميشود اما مهاجرين ايرلندي، پس از رسيدن به آمريکا، کدو را براي اين منظور مناسبتر و زيباتر ديدند و پس از مدتي، کدو تنبلهاي بزرگ و زيبا جاي ترب را گرفت.
نظرات کاربران
UserName