هالووين و سفر ارواح به زمين
"جشن هالووين ريشه در سنت هاي 2000 ساله ي مردمان سرزمين سلت دارد. سال نوي باستاني سلتي از روز اول ماه نوامبر آغاز مي شده است. اين روز براي مردمان اين سرزمين در واقع پايان فصل تابستان و آغاز زمستاني سرد و بدون خورشيد نيز محسوب مي شده. بسياري از مردم در اين فصل از دنيا مي رفتند و از اين رو سلتي هاي باستان باور داشتند که در آخرين شب قبل از سال نو، مرز نامشخصي ميان دنياي مردگان و زندگان وجود دارد. خداوند مرگ ، "" سأواين"" ، در اين هنگام به زمين سفر مي کند و از اين رو شب 31 اُکتبر به عنوان شب سفر ارواح به کره ي خاکي جشن گرفته مي شد. اين جشن با برپا کردن آتش مقدس توسط کاهنان و اجتماع مردم و تغيير چهره در لباس حيوانات همراه بود و علاوه بر اين بازار فال بيني و پيشگويي آينده به واسطه ي حضور ارواح در اين شب، داغ بود.
"
نظرات کاربران
UserName