قبرستان هالوويني
جشن هالووين در اصل جشني مذهبي بوده است که ريشه در رسوم سلتيک ساکنان اوليه جزاير بريتانيا دارد. آنان معتقد بودند که در اين شب دروازه بين دو جهان گشوده مي شود و ارواح به زمين مي آيند.راهبان براي آرام کردن ارواح در اين شب آتش مي افروختند و مردم براي در امان بودن از ارواح خبيث لباسهايي از پوست سر حيوانات مي پوشيدند.
نظرات کاربران
UserName