تأثير رومن ها بر هالووين
"در سال 43 ميلادي، رومن ها بر قسمت اعظم سرزمين سلت چيره شدند به واصطه ي حضور 400 ساله ي رومن ها و گسترش دين مسيحي در اين منطقه، جشن سال نوي سلتي با مراسم سنتي رومن ها براي بزرگداشت مردگانشان يکي شد. بعد ها در سال 731 ميلادي، کليسا روز اول نوامبر را به عنوان روز بزرگداشت قديسين و شهدا يا به عبارت ديگر All Hallows Day نامگذاري کرد. روز قبل از اين روز، All Hallows Eve ناميده شد که امروز به صورت اختصاري به آن Halloween مي گويند. در سال 1000 ميلادي کليسا روز دوم نوامبر را نيز روز بزرگداشت رفتگان نامگذاري کرد. در اين روز همانند سنت باستاني ساواين مردم آتش مي افروختند و در اجتماعات خود لباس مبدل مي پوشيدند و در ظاهر پريان، شياطين و قديسين در جشن حاظر مي شدند. مردم به خانه ي هم مي رفتند، از هم شيريني و نان کشمشي مي گرفتند و براي نجات رفتگانشان از دوزخ و ورودشان به بهشت ز يکديگر طلب دعاي خير مي کردند. اين مراسم در حدود سال 1840 ميلادي توسط مهاجرين ايرلندي به آمريکا برده شد و در آنجا با برخي رسوم بوميان در آميخت.
"
نظرات کاربران
UserName