شيطان پرستي مدرن
تاريخ جادوگري به ويژه در قرون وسطي گوياي مباحث مختلف احضار ارواح، ديو‌شنا‌سي (demonology)،ساحره‌ها و ...است که در باب تبارشناسي اين پديده مدرن اهميتي فراوان دارد. تشکيل جشن‌هاي شبانه جادوگران به نام اِسبات و سابات که در اين جشن ها جادوگران خون خفاش و گربه مي نوشيدند و به تقديس شيطان و انکار جهان غيب و خداوند مي‌پرداختند، تا به شيطان پرستي مدرن امروز رسيده است. در مقابل، دستگاه کليسا در تحکيم ميله‌هاي قفس آهنين خود به پر رنگ کردن نقش شيطان مي‌پردازد .
نظرات کاربران
UserName