زنان در اجتماع
❇️ رهبر انقلاب: اگر #زنان در حركت اجتماعی یك #ملتی حضور نداشته باشند، آن حركت به جائی نخواهد رسید.

کانال #مطالعات_زنان
دانشگاه مجازی #المصطفی
حاوی مطالب ارزشمند زن و #خانواده


🆔 @MOU_WSG 🆔
نظرات کاربران
UserName