خون آشام در هالووين
نماد خفاش در هالووين نشان دهنده تأثير خون آشام بر هالووين است . جادوگر با جاروهاي پرنده نيز متأثر از افکار و ترس مردم قرون وسطي از جادوگران است .شب هالووين به اعتقاد اقوام سلتي شبي بوده که دروازه بين دو دنيا باز مي شود و ارواح به زمين مي آيند ،مراسم و نمادهاي اين شب در طول تاريخ تغيير پيدا کرده و به شکل کنوني در آمده است . کدوي کنده کاري شده با شمع روشن در درونش از نمادهاي هالووين مي باشد.
نظرات کاربران
UserName