نماي کدوي هالوويني
کدوي کنده کاري شده از نمادهاي جشن هالووين است که در شب 31 اکتبر برگزار مي شود . در اين شب مردم لباسهاي عجيب و غير مرسوم مي پوشند،و کودکان براي گرفتن شيريني و آجيل به در خانه هاي مردم مي روند. شب هالووين به اعتقاد اقوام سلتي شبي بوده که دروازه بين دو دنيا باز مي شود و ارواح به زمين مي آيند ،مراسم و نمادهاي اين شب در طول تاريخ تغيير پيدا کرده و به شکل کنوني در آمده است
نظرات کاربران
UserName