شب قرمز
کدوهاي نارنجي رنگي که به اشکال مختلف بريده مي‌شوند و با شمعي در داخلشان، به عنوان فانوسهاي شب ‌هالووين در همه جا ديده مي‌شوند، جک فانوسي نام داشته و پيشينه اي سلتي دارند و داستان، مردي به نام جک است که محکوم شده بود تا پس از مرگ در دنيا سرگردان باشد.همچنين به دليل ترس مردم در قرون وسطي از جادوگر ، گربه که از مظاهر جادوگري است به نمادهاي هالووين اضافه شده است.
نظرات کاربران
UserName