هالووين در خوراکيها
شب هالووين به اعتقاد اقوام سلتي شبي بوده که دروازه بين دو دنيا باز مي شود و ارواح به زمين مي آيند ،مراسم و نمادهاي اين شب در طول تاريخ تغيير پيدا کرده و به شکل کنوني در آمده است . کدوي کنده کاري شده با شمع روشن در درونش از نمادهاي هالووين مي باشد. در قديم در شب هالووين مردم با لباسهايي از پوست سر حيوانات سعي در فراري دادن ارواح خبيث داشتند که اين امر امروزه به صورتکهاي مختلف تبديل شده است .
نظرات کاربران
UserName