کدوي عصباني
استفاده‌هاي مختلفي که از کدو مي‌شود، نشاندهنده تأثير جشن برداشت روميان بر مراسم شب هالووين است.جشن هالووين که در شب 31 اکتبر بر گزار مي شود در اصل جشني مذهبي بوده است که توسط اقوام سلتي برگزار مي شده است و در طي زمان با آميخته شدن به عقايد گوناگون و خرافات به شکل کنوني در آمده است.
نظرات کاربران
UserName