اسکلت شنل سياه
فراماسون ها احيا کننده جادوگري و شيطان پرستي در قاره اروپا در قرن ?? ميلادي مي باشند. گسترش سريع جادوگري و شيطان پرستي در اروپا در آن دوران مخصوصاً در بين زنان سبب شد تا در قرن ?? و ?? ميلادي در اروپا در جنبش پاکسازي جادوگري و شيطان پرستي بيش از شصت هزار نفر از جادوگران از اکثر آنها زن بودن اعدام شوند. اسکلتي که شنل سياه کلاه دار به تن دارد نمادي از فرشته مرگ است.
نظرات کاربران
UserName