يک جوجه قو روي آب
قو بزرگ‌ترين پرنده آبزي وشايد زيباترين وبا وقارترين پرنده جهان باشد . گردن بسيار دراز وظريفي دارد ومثل ساير پرندگان آبزي جثه‌اي نسبتاً بزرگ دارد . پاهايش کوتاه وپنجه اش پرده دار است . نر وماده به قدري هم شکلند که تشخيص آن‌ها از يکديگر دشوار است . قوها معمولاً سفيدند اما دو گونه قوي سياه هم هست ، يکي قوي سياه استراليايي که پر وبالش جز نوک شاهپرهايش سياه است وديگري قوي گردن سياه آمريکاي جنوبي که رنگ پرهاي گردن آن سياه است پس همان طور که ديديم قوي نيمکره شمالي پرهاي سفيد وقوي نيمکره جنوبي پرهاي سياه وسفيد يا سياه دارند .در زبان انگليسي به قو Swan مي‌گويند البته هر کدام از قوي نر وماده نام‌هاي متفاوتي دارند براي مثال به قوي نر cob وبه قوي ماده Pen وبه جوجه قو cygnets مي‌گويند . در زبان عربي به قو طائر التم وگاهي نيز بجع مي‌گويند . نام علمي اين پرنده Cygnus است . قو پاهاي کوتاهش را مثل دو پارو به کار مي‌گيرد وروي آب به نرمي وبا شکوه سر مي‌خورد وپيش مي‌رود . اما روي زمين زشت وکند راه مي‌رود .از روي آب نيز به دشواري به هوا مي پرد ، بايد مدتي روي آب بدود تا بتواند پرواز کند ولي وقتي در هوا به
نظرات کاربران
UserName