انبوهي از غازها در حال پرواز
غازها از خانواده Anatidae و دسته Anser هستند و در تمام نقاط جهان ديده مي شوند و جزء نخستين حيواناتي مي باشند که اهلي شدند ( بعضي از متون، اهلي شدن غازها را مربوط به 3000 سال قبل در مصر ميدانند) . غازها به راحتي با زندگي در شرايط آب و هوايي گرم و شرايط جوي سرد وفق پيدا کرده اند، حتي ديده شده است که بدون حفاظ و سرپناه، زمستان را پشت سر گذاشته اند، لذا اين نکته مي تواند دليل اصلي پراکندگي غازها در نقاط مختلف جهان باشد .
نظرات کاربران
UserName