چند جوجه غاز کنار يک برکه
غازها معمولاً براي ادامه زندگي جفت گيري مي‌کنند گرچه شمار کمي از غازها پس از جفت گيري از هم جدا مي‌شوند. غازها گرايشي براي تخم گزاري و نگهداري از آنها دارند. همچنين غازها از آشيانه وجوجه غازها مراقبت مي‌کنند که اين کار باعث ادامه بقاي آنها مي‌شود. غازها پرندگان نسبتا بزرگي هستند که حضورشان (حياتشان) وابسته به آب است. نوع بيشتر غازها در اروپا، آسيا و آمريکاي شمالي به طور جدي از نوع پرندگان وحشي و مهاجر هستند که براي گذراندن زمستان از شمال به جنوب مي‌آيند.
نظرات کاربران
UserName