يک غاز در حال پرواز از روي آب
غازها قرنها در يک جا (بدون مهاجرت)زندگي مي‌کردند.در مغرب (اروپا) غازها از خانواده گري‌لگ (Greylag) هستند اما در آسيا غازهاي کمي (از نوع گرلگ) پرورش يافته‌اند.همه غازها اکثرا گياه خوارند و مي‌توانند آفت‌هاي گلوله‌هاي پشمي (کاه) که محصول زمينهاي زراعتي است بخورند و يا در استخرها (آبگير) و مناطق پر علف شهري ساکن مي‌شوند.آنها همچنين در فرصتهاي مناسب بي مهرگان را براي خودشان مي‌گيرند و مي‌خورند، غازهاي محلي انواع غذا را امتحان مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName