دو غاز
غازها پرندگاني گروهي هستند و در فصل مهاجرت گروههاي بزرگي را تشکيل مي‌دهند. بسيار باهوش مي‌باشند و در موقع تغذيه يک پرنده سايرين را از خطر باخبر مي‌کند. خطر را خيلي زود حس مي‌کنند. گروهي که در حال مهاجرت هستند شبها را در سواحل ، نيزارها و درياچه‌ها مي‌گذرانند و صبح زود به سوي مزرعه براي تغذيه مي‌روند. در نيمه روز به سوي آب بر‌مي‌گردند و پس از آب خوردن به استراحت مي‌پردازند و بعدازظهر مجددا براي تغذيه مي‌روند.
نظرات کاربران
UserName