تعدادي غاز روي آب
تشخيص جنسيت در غازها به خصوص در غازهاي جوان مشکل است غازهاي نر معمولاً بزرگ تر ووحشي تر از غازهاي ماده هستند . غازهاي ماده داراي طبعي ملايم وآرام بوده وکم وبيش ترسو به نظر مي‌رسند . غازهاي نر اغلب وحشي وجنجو مي‌باشند وحتي بعضي اوقات بدون هيچگونه دليلي به اطفال وپرندگان ديگر حمله مي‌کنند . غازنر داراي صدائي بلند است درحالي که غاز ماده داراي صداي بم ووحشي مي‌باشد . گردن غاز نر بلند تر از غاز ماده بوده وحجيم تر مي‌باشد . اگر جمع آوري تخم جوجه کشي در بهار انجام گيرد بايد از پاييز غازهاي نر وماده را بين هم انداخت معمولاً جفتگيري بين غازها در تمام مدت سال انجام مي‌گيرد .
نظرات کاربران
UserName