غازهاي خاکستري در حال پرواز
غاز خاکستري يا (Anser anser) ،‌ نر و ماده اين غازها در زمان بالغ شدن به رنگ قهوه‌اي متمايل به خاکستري است. نوک آن صورتي و بدون علامت سياه است. اين پرنده 7 - 4 عدد تخم مي‌گذارد. تخمها به رنگ سفيد و شبيه تخم مرغ است. اين غاز در نواحي معتدله نيمکره شمالي زندگي مي‌کند. صداي آنها شبيه غاز اهلي است. اين پرنده در مجاورت آب در پناه بوته‌ها و نيزارها آشيانه‌اي از جنس مواد گياهي مي‌سازند و از گياهان نورسته تغذيه مي‌کنند. در جزاير کوچک گروه اين پرندگان ديده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName