يک جوجه غاز
غازهاي اهلي را در رنگها و شکلهاي متفاوتي مي توان يافت که از نظر جثه بسيار بزرگتر از اجداد وحشي خود هستند . دو گونه اصلي از غازهاي وحشي وجود دارند : گروه اول که خاستگاهشان در اروپا است و از نسل غازهاي وحشي اروپايي محسوب مي شوند و به نام Anser anser شهرت دارند . گروه دوم خاستگاه آسيايي دارند و از نسل غازهاي Swan (Anser cygnoides) مي باشند. بايد توجه داشت که در بسياري از کشورها، غازهاي اهلي از نظرژنتيکي بهبود يافته اند . از انواع غازهاي اهلي که در مناطق آب و هوايي معتدل زندگي مي کنند مي توان از، غازهاي کانادايي ( Branta canadansis) در امريکاي شمالي ، غازهاي قو شکل امريکايي (Coscoroba coscoroba) در امريکاي جنوبي نام برد و از انواع غازهاي اهلي که در مناطق گرمسيري هستند مي توان به، غازهاي مصري (Alopochen aegyptiacus) در افريقا، غاز نِني (Branta sandvicensis) در جزيره هاوايي ، غازهاي سر نواري (Anser Indicus) در هند و مرکز آسيا، غاز اسپور وينگد (Plectropectus gambensis) در افريقا و غاز سياه و سفيد (Anseranas semipalmata) در استرليا و گينه نو اشاره نمود .
نظرات کاربران
UserName