مرغابي وحشي
اردک از حيواناتي به شمار مي‌رود که علاقه زيادي به آب دارد وبسياري گمان مي‌کنند که زندگي در خشکي براي حيوان با لذت ورضايت همراه نيست . ولي بايد دانست که برخلاف تصور ، تجربه نشان داده‌است که اردک خيلي زود به تغيير محيط ووضع موجود عادت کرده وبه آساني قادر است کمبود آب ودرياچه وامثال آن را با مراتع وعلف زارهاي سبز وخرم جبران نموده وحتي پرورش به طريقه بسته را به نحوي که در موير ساير طيور اهلي جريان دارد به آساني وخوبي تحمل نمايد .
نظرات کاربران
UserName