يک مرغابي کله سبز در حال پرواز
حجم منقار در اردک‌ها نسبت به ساير طيور و به‌خصوص غاز زيادتر است و سطح بيشتري را نسبت به سر و جثّه? حيوان اشغال مي‌کند. منقار در محل اتصال به سر نازک‌تر از قسمت آزاد است؛ ازاين‌رو تقريباًً به صورت يک بيلچه درآمده‌است. منقار از غشايي صاف و هموار پوشيده شده‌است که لبه‏ آن از يک قسمت شاخي پوشيده مي‌شود. زبان در اردک قوي و عضلاني است و غدد چشائي فراواني دارد که به‌وسيله? آن‌ها مي‌تواند تا اندازه‌اي طعم مواد غذائي را حس کند. گردن اردک کوتاه و قطر آن متوسط است. پرها تمام بدن اردک‌ها را پوشانده و غشاي ضخيمي را در روي پوست تشکيل مي‌دهد. اين پرها به‌خوبي روغني‌اند و اين امر مانع از رسيدن آب و رطوبت به بدن آن مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName