٢٢ سپتامبر موزه ي هنرهاي معاصر آفريقاzeitz MOCAA در شهر كِيپ تاون واقع در آفريقاي جنوبي افتتاح خواهد شد اين موزه اولين موزه اي است كه به هنرهاي معاصر آفريقا اختصاص دارد
٢٢ سپتامبر موزه ي هنرهاي معاصر آفريقاzeitz MOCAA در شهر كِيپ تاون واقع در آفريقاي جنوبي افتتاح خواهد شد
اين موزه اولين موزه اي است كه به هنرهاي معاصر آفريقا اختصاص دارد
نظرات کاربران
UserName