جوجه اي در آمده از تخم کنار تخم مرغها
جوجه کشي را مي‌توان بصورت مصنوعي و کاملا موفقيت آميز نيز انجام داد. تقريبا همه? تخمهاي بارور تحت شرايط مناسب -??‍/? سانتيگراد(??/? فارنهايت) و ??% رطوبت نسبي (در سه روز آخر براي نرمتر شدن پوسته ??%)- هچ مي‌شوند. طي اولين مرحله? جوجه کشي تخمها را بايد بطور منظم (? تا ? بار در روز) چرخاند. اگر تخمها چرخانده نشوند، جنين به پوسته تخم چسبيده و مي‌ميرد و يا با نقص عضو هچ مي‌شود. بعضي از ماشينهاي جوجه کشي (incubator) اين عمل را بطور خودکار انجام مي‌دهند. عمل چرخاندن از رفتار مرغ که در طول شبانه روز چندين بار بلند شده و تخمها را با نوک خود ميچرخاند، تقليد شده‌است. با اين حال چرخاندن تخمها در هفته? آخر مي‌تواند وضعيت قرار گرفتن درست جوجه در تخم به منظور شکستن پوسته را بر هم بزند.
نظرات کاربران
UserName