فضاي بيروني کلبه اي در باغ Sissinghurst ( کنت انگليس)
باغ فضايي است که در آن به دست انسان گل يا درخت کاشته شده باشد. صورت فارسي ميانه? کلمه همان باغ و احتمالاً صورت فارسي باستان آن باگَ بوده‌است به معني بخش يا تقسيم يا قطعه زمين زير کشت. باغ، واژه‌اي فارسي است که در پهلوي و سغدي نيز به همين شکل بکار برده مي‌شده است. کِنت(به انگليسي: Kent) (/?k?nt/) يکي از شهرستان‌هاي جنوب شرق انگلستان است.اين شهرستان با ساسکس شرقي،ساري و لندن بزرگ همسايه است.
نظرات کاربران
UserName